Angajări la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț

1

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamț organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, la Creșa Nr. 1, Târgu-Neamț, de:

 1. educator puericultor debutant;
 2. bucătar;
 3. asistent medical debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • educator puericultor debutant:
  • absolvent studii medii cu diplomă dc bacalaureat în domeniul pedagogic cu una din specializările educator puericultor/învățător educator sau absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat cu specializare/atestare/ certificare de educator puericultor obținute prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației și Cercetării;
  • vechime – nu este necesară.
 • bucătar:
  • studii generale;
  • certificat de calificare profesională în meseria de bucătar;
  • vechime – nu este necesară.
 • asistent medical debutant:
  • diplomă/adeverință de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical generalist;
  • diplomă de bacalaureat;
  • membru al O.A.M.G.M.A.M.R;
  • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • vechime în specialitate – nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2021, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor (Biroul nr. 2);
 • 26 ianuarie 2021, ora 10.00, proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Direcția de Asistență Socială a Orașului Târgu-Neamț, telefon 0233/790.245, int. 115.

1 Comentariu
 1. Florin spune

  Mai multe detalii,pt postul de bucatar va rog.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate