CULTURĂ ŞI TRADIŢIE

0

 

Şcoala  Gimnazială „Nicolae Grigorescu” Agapia, Judeţul  Neamţ

PROGRAMA CURSULUI OPŢIONAL CULTURA ŞI TRADIŢIE

CLASA a VIII-a,  Anul şcolar 2012/2013

  Profesor, Voinia Elena

         Denumirea opţionalului: CULTURĂ ŞI TRADIŢIE

         Tipul: opţional la nivelul disciplinei, cu rubrică proprie, aprobat de ISJ Neamţ

         Aria curriculară: Limbă şi comunicare

         Clasa: a VIII-a

         Durata: 1 an

         Număr de ore săptămânal: o oră

         Autorul: profesor Elena Voinia

         Abilitate pentru susţinerea cursului: profesor titular, Gradul II – 2011

         Instituţia de învăţământ:Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” Agapia

 Argument

Propunerea cursului “CULTURĂ ŞI TRADIŢIE” are ca fundament complexitatea şi importanţa acestei comori a neamului românesc, folclorul – cel ce probează incontestabil, identitatea noastră între celelalte culturi ale lumii. Şcoala trebuie să fie elementul care conştientizează elevul asupra valorii creaţiilor populare transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Dascălii au menirea de a cultiva interesul tinerilor pentru tradiţii şi obiceiuri ca semn de respect faţă de neamul nostru şi faţă de trecutul acestuia.  Vârsta şcolară mică şi gimnazială reprezintă o etapă semnificativă de acumulări şi abilităţi pe care se bazează formarea personalităţii umane.

Pluralitatea mediatică este astăzi covârşitoare pentru copii şi tineri, iar alegerea lor devine din ce în ce mai dificilă, de cele mai multe ori, greşită.

Cursul va oferi repere esenţiale ale moştenirii noastre culturale şi va furniza argumente pentru preţuirea folclorului. Numai cunoscându-ne rădăcinile vom ajunge aproape de esenţa eternă a umanităţii. Elevii vor înţelege de ce, în contextul globalizării culturale,tradiţia folclorică legitimează prezenţa românească în patrimoniul european.

Astfel, cursul defineşte conceptele operaţionale de bază, prezintă categoriile  folclorului    românesc şi explică relaţia dintre folclor şi literatura cultă, îmbogăţeşte cunoştinţele elevilor şi îi înnobilează, dezvoltându-le gustul pentru frumos.

Se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a comunica şi descoperirea de către elev a  propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori, în scopul   conturării unei imagini de sine pozitive. Din această perspectivă, opţionalul propus va urmări sensibilizarea elevilor faţă de frumosul literar, formarea lor ca cititori de literatură, dezvoltarea motivaţiilor şi a înclinaţiilor pentru lectură, cultivarea gustului estetic, a judecăţii de valoare. De subliniat este şi faptul că, acest curs reprezintă şi una dintre opţiunile elevilor şi ale părinţilor lor.

Valori şi atitudini

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului pentru   literatura  populară;

*  Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare;

*  Dezvoltarea interesului faţă de folclor ca element ce probează identitatea neamului

    românesc între celelalte culturi ale lumii.

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate

1. Comunicarea prin limbaj. Dezvoltarea capacităţii de exprimare

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

1.1 Înţelegerea semnificaţiei generale a unui text literar, popular sau cult; – definirea conceptelor – cultură, tradiţie, operă literară/populară

– identificarea valorilor etice din textele citite

1.2 Exprimarea coerentă a  ideilor în urma citirii unui text literar popular; – situaţia de comunicare – exprimarea unui punct de vedere
1.3 Utilizarea categoriilor  semantice şi categoriile gramaticale învăţate, pentru a avea o exprimare corectă, variată şi elegantă; – categorii semantice, arhaisme şi regionalisme;

– sensul cuvintelor în context;

– folosirea dicţionarelor şi a glosarelor.

1.4 Exprimarea aceluiaşi mesaj prin diverse forme de comunicare:verbală, nonverbală, paraverbală; – exprimarea acordului şi a dezacordului, a afirmaţiei, a negaţiei, a interogaţiei;

– exprimarea aceluiaşi mesaj în ipostaze diferite: vesel, trist, încrezător, neîncrezător etc.

 

  

 

      2. Perceperea cunoştinţelor de teorie literară ca suport  al descoperirii universului operei literare

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

2.1 Recunoaşterea şi interpretarea  diferitelor figuri de stil , ca expresie a înnobilării cuvintelor din limbajul uzual; – identificarea sensului figurat al cuvintelor în diferite texte literare, aparţinând genurilor şi speciilor literare studiate;

– identificarea şi receptarea unor procedee de expresivitate artistică

în opera literară populară;

– folosirea cuvintelor cu sens figurat şi a procedeelor artistice;

– redactarea unor texte în registru literar;

2.2 Identificarea şi interpretarea elementelor de prozodie din textul poetic popular; – identificarea şi interpretarea  tipurilor de ritm, rimă şi măsură ;

– identificarea expresivităţii artistice la nivel fonetic;

2.3Identificarea modalităţilor specifice de organizare a textelor literare populare, aparţinând genurilor şi speciilor literare  studiate; – identificarea structurii textelor  populare lirice şi epice;

– diferenţierea trăsăturilor specifice liricului şi epicului, în texte literare propuse analizei;

– redactarea unor texte care să se încadreze în liric şi epic, ilustrând specii diferite şi utilizând moduri de expunere adecvate;

2.4 Dobândirea exerciţiului de interpretare a textului literar popular ca viziune a creatorului anonim asupra lumii înconjurătoare; – comentarea unui text literar/fragment de text popular;

– exprimarea şi argumentarea opiniei personale;

    

                                     3. Dezvoltarea interesului pentru lectură

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

3.1 Citirea textelor literare  ilustrative pentru genurile şi speciile învăţate, populare şi culte; – completarea unui jurnal de lectură în cuprinsul portofoliului pentru acest opţional;

– argumentarea unei opinii privind o operă literară;

 

3.2 Formarea  deprinderii de a citi cu regularitate cărţi, fie împrumutând de la bibliotecă sau de la colegi, fie cumpărând pentru biblioteca personală; – compararea personajelor operelor literare;

– redactarea unor mesaje personajelor-pozitive, negative, agreate sau nu de elev;

– memorarea unor poezii-texte lirice populare, percepute ca exprimarea profundă a propriului eu;

 

 

 

                            4. Înţelegerea relaţiei dintre folclor şi literatura cultă

        Competenţe specifice         Conţinuturi asociate
4.1Cunoaşterea trăsăturilor creaţiei populare;

 

 

 

 

– identificarea caracteristicilor operei populare;

– argumentarea apartenenţei la creaţia populară;

 

4.2Explicarea legăturii dintre folclor şi literatura cultă.

 

– identificarea motivelor literare preluate din folclor în literatura cultă;

– prezentarea într-o compunere a surselor folclorice ale literaturii culte.

Conţinuturile învăţării

Semestrul I

 

Conţinuturi

Număr de ore

1 Introducere în studiul folclorului

2

2 Conceptul de folclor

Exerciţii de interpretare

3

3 Poezia de ritual şi ceremonial

Exerciţii de interpretare

4

4 Poezia obiceiurilor calendaristice şi a riturilor de trecere

*realizarea unui portofoliu al elevului

 

4

5 Evaluare semestrială

1

Total ore semestrul I

14

           Semestrul al II-lea

 

Conţinuturi

Număr de ore

1. Opera epică în proză

 6

2. Opera epică în versuri

 

6

3. Lirica populară

5

4. Evaluare finală

3

Total ore semestrul al II- lea

20

Metode şi tehnici de evaluare

         *probe scrise şi orale

         *referate, portofolii

         *şezătoare literară

         *afiş pentru un text

         *reclamă pentru o carte preferată

           *catalogul personajelor

           *jurnal de lectură

         *autoevaluarea elevilor: grile de autoevaluare

  Bibliografie
1. SECRIERU, MIHAELA, Didactica limbii române, Ed. Ovi-art, Botoşani, 2004

2. GOT, Mioriţa , LUNGU, RODICA, Literatura Română, Ed. Nomira, 2007

3.PARFENE, C., Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1999

4. SÂMIHĂIAN, FLORENTINA, Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor, MECT, PIR, 2007

5. Constantinescu, Nicolae, Fruntelată, Ioana, Folclor, MEC, PIR, 2006

6. Texte suport:

– Texte aparţinând creaţiei populare

– Opere literare ale unor scriitori români

 

Profesor Elena Voinia

Şcoala  Gimnazială „Nicolae Grigorescu” Agapia, Judeţul  Neamţ

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate