Târgu-Neamț: Primăria reduce la jumătate impozitul pe clădiri, pentru perioada Stării de Urgență [VEZI AICI PROCEDURA]

0

Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț a aprobat HCL nr.122 din 19.06.2020, care prevede:
– reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri nerezidențiale, datorat bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a orașului Târgu-Neamț pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020.
– scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorată bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a orașului Târgu-Neamț pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020.

Termenul limită pentru depunerea cererilor: 15.09.2020
Cererile se depun la Birourile 9 și 10 din Primăria orașului Târgu-Neamț.

PROCEDURA privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

1.Dispoziții generale

1.1. Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, instituţii publice, de pe raza administrativ teritorială a orașului Târgu-Neamț și care datorează impozit pentru clădiri nerezidențiale sau taxa lunară pe clădiri.

1.2. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se acordă următoarele facilități la plată: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

2.Solicitarea de acordare a facilităților la plată
2.1. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a impozitului datorat pentru clădirile nerezidențiale
Proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv (sub sancțiunea decăderii), să depună o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, după cum urmează:

a) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută mai sus, vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută mai sus o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

b) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută mai sus trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

b1) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;

b2) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

c) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. b2) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

d) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. b) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin. b1) şi b2), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz. e) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile de mai sus, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015.

2.2. Pentru a beneficia de scutire la plata taxei lunare pe clădiri datorate

a) Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.

b) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. a) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Soluționarea cererilor

a) Cererile depuse potrivit prezentei proceduri, se soluţionează prin decizie de acordare a facilităților la plată sau, după caz, decizie de respingere a cererii de acordare a facilităților la plată.

b) Un debitor poate beneficia de facilități la plată potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situaţiile prevăzute la pct. 2, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acestora.

4.Durata aplicării procedurii Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de 15.09.2020 (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii).

5.Posibilitatea de contestare Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Modalitatea de implementare a procedurii

a) Cererea va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării la serviciul de specialitate din cadrul Direcției Venituri Impozite și Taxe. În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi supus spre aprobare primarului orașului Târgu-Neamț, fără a fi necesară aprobarea fiecarei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de către Direcția Venituri Impozite și Taxe decizia privind acordarea/neacordarea facilității.

b) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat și a deciziei de îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus cererea;

c) Direcția Venituri Impozite și Taxe, verifică îndeplinirea condițiilor privind respectarea oricărei prevederi a prezentei proceduri;

(4) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate