Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi: asistent medical generalist debutant și asistent medical generalist

0

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • asistent medical generalist debutant (COD COR 325901);
 • asistent medical generalist (COD COR 325901).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist debutant:
  • nivelul studiilor: minimum studii medii absolvite cu diplomă sau echivalent;
  • calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalent în specializarea asistent medical generalist;
  • vechime în muncă: nu este necesară;
  • document care să ateste titlul de calificare de asistent medical generalist și dreptul de liberă practică în exercitarea profesiei (document eliberat OAMMR);
  • aviz psihologic, cu mențiunea „apt pentru postul de asistent medical generalist”;
  • disponibilitate pentru program prelungit și prezență obligatorie în situații de urgență.
 • asistent medical generalist:
  • nivelul studiilor: minimum studii medii absolvite cu diplomă sau echivalent;
  • calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalent în specializarea asistent medical generalist;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni vechime în specialitatea asistent medical generalist;
  • document care să ateste titlul de calificare de asistent medical generalist și dreptul de liberă practică în exercitarea profesiei (document eliberat OAMMR);
  • aviz psihologic, cu mențiunea „apt pentru postul de asistent medical generalist”;
  • disponibilitate pentru program prelungit și prezență obligatorie în situații de urgență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 noiembrie 2021, ora 10.00, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Văratec;
 • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Agapia din str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, telefon: 0372.522.208, e-mail primariaagapia@yahoo.com.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate