ITM NEAMȚ/ 19 accidente de muncă, într-o singură lună

0

În perioada 01-30.09.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

În luna septembrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 169 de acţiuni de control, din care 94 în domeniul relaţiilor de muncă şi 75 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 132 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 72 angajatori au fost sancţionaţi cu 103 sancţiuni contravenţionale, din care 92 avertismente contravenţionale şi 11 amenzi în cuantum  de 84.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna septembrie 2021, au fost realizate un număr de 75 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 80 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 51 angajatori au fost sancţionaţi cu 78 de  sancţiuni contravenţionale, din care 74 avertismente contravenţionale şi 4 amenzi în valoare de 19.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 19 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, cădere de la acelaşi nivel şi accidentele de circulaţie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 94  controale, au dispus 52 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 25 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 65.000 lei şi 18 avertismente contravenţionale.

La 3 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 3 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 2 persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, iar o persoană nu avea contractul individual de muncă transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: construcţii şi restaurant.

În luna septembrie, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 4 contracte colective de muncă şi două acte adiţionale la contractele colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  SEPTEMBRIE :

I.  Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost menţinută starea de alertă şi a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna septembrie 2021, inspectorii de muncă au verificat un număr de 70 agenţi economici, cu un număr total de 411 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 5 angajatori cu 5 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 5 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

II.Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna septembrie au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 25 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată

În perioada 25 august – 30 septembrie 2021, Inspecţia Muncii a dispus la nivel naţional, o acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată, la angajatorii care  desfăşoară  activitate pe raza judeţului, în următoarele domenii de activitate: construcţii, pază,  depozite, service/spălătorii auto.De asemenea au fost informaţi prin e-mail, angajatori care desfăşoară activitate în domeniul comerţului, panificaţiei, hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante şi alte servicii de alimentaţie şi angajatori care desfăşoară activitate în domeniul prestărilor de servicii.

În perioada 25.08.2021 – 30.09.2021, au fost transmise prin e-mail un număr de 604 scrisori de informare la angajatori, având domeniile de activitate sus-menţionate.

IV. Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

În perioada 30.08 – 02.09.2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a pastelor făinoase.Au fost verificaţi 32 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 1500 lei şi un avertisment contravenţional.

În perioada 06.09 – 08.09.2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi  desfăşoară  activitatea în domeniul service şi spălătorii auto. Au fost verificaţi un număr de 23 de angajatori. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, un număr de 4 angajatori au fost sancţionaţi cu 4 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 7 măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

În perioada 13.09 – 17.09.2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi  desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Au fost verificaţi un număr de 19 angajatori. Au fost depistate 2 persoane care prestau muncă nedeclarată.Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă în ceea ce priveşte munca nedeclarată, un număr de 2 angajatori au fost sancţionaţi cu 2 amenzi în cuantum de 40.000 lei. Pentru alte încălcări decât munca nedeclarată au fost aplicate 4 sancţiuni, din care o amendă de 1000 lei şi un avertisment contravenţional.Au fost dispuse 12 măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

În perioada 29.09 – 01.10.2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la  angajatorii  care îşi  desfăşoară  activitatea în domeniul protecţie şi gardă. Au fost verificaţi 8 angajatori.Nu au fost dispuse măsuri şi nici nu au fost acordate sancţiuni contravenţionale.

V.Acţiunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campania naţională  privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 20 – 24 septembrie 2021, s-a desfășurat campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost controlați 7 beneficiari la care lucrau un număr de 120 zilieri, din care 60 de femei.Urmare a controalelor efecuate, nu s-au identificat încălcări ale legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, motiv pentru care nu au fost dispuse măsuri şi nici nu au fost acordate sancţiuni contravenţionale.

VI. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

Campania naţională se desfăşoară în perioada 15.02.2021–06.12.2021 şi este structurată în patru etape. Conform metodologiei, în cadrul etapei a II-a, etapa de controale propriu-zise, care se desfăşoară în perioada aprilie – octombrie 2021, se  verifică modul de implementare a măsurilornecesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construcţiilor, prin acțiuni de control.În această etapă s-a verificat realizarea măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

În cadrul acestei acţiuni, în perioada aprilie – septembrie 2021, au fost verificaţi 99 de angajatori. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost aplicate un număr de 83 sancţiuni contravenţionale (6 amenzi contravenţionale în valoare totală de 21.500 lei şi 77 de avertismente contravenţionale). Au fost sancţionaţi un număr de 62 de angajatori şi au fost dispuse un număr de 83 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

VII.Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 21 septembrie 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, fiind transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA SEPTEMBRIE  :

 • Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 30 august 2021 pentru modificarea <LLNK 12005   158182 3I1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     1932 2d1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 25 august 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12021     3182 331   0 45>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 25 martie 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative în domeniul fiscal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 884 din 19 august 2021 pentru aprobarea <LLNK 12021     0580 361   0 20>Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, a <LLNK 12021     0610 331   0 19>Planului de acţiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea <LLNK 12021     0580 361   0 20>Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, precum şi pentru modificarea <LLNK 12008   572 22 321   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării <LLNK 12021     0580 361   0 20>Strategiei naţionale privind imigraţia;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 17 martie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    70182 361   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     1932 2b1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a <LLNK 12020     1 12 2A1   0 36>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 7 septembrie 2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
 • Hotărârea Guvernului nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 10 septembrie 2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 2:1   0 17>Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura  de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici;
 • Hotărârea Guvernului nr. 990 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12021   932 22 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021   932 22 301   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.898/855/2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12018     011212S1   0 20>Normelor de aplicare a prevederilor <LLNK 12005   158182 3J1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale  de sănătate, aprobate prin <LLNK 12018    15 521271   0113>Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.015 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12021   932 22 311   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021   932 22 311   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr. 1.909/856/2021 privind modificarea şi completarea <LLNK 12020  1092 521201   0111>Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic  al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare  a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă  şi boli profesionale;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103 din 22 septembrie 2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice.

ITM Neamț

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate