Sub semnul unui puternic avânt creator, starea economică a orașului Târgu Neamț în 1969

1

Sfârșitul de an este unul de bilanț, așa a fost și la Conferința extraordinară a organizaţiei orăşeneşti de partid din Tîrgu Neamţ, din 1969.

La această conferință au participat „delegaţii organizaţiilor de partid din întreprinderile, unităţile economice şi instituţiile din localitate care au dezbătut cu deosebită însufleţire Tezele Comitetului Central al PCR şi proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al PCR, a constituit un minunat prilej de exprimare a hotărârii oamenilor muncii din acest oraş pentru transpunerea în practică a sarcinilor stabilite de partidul nostru, de obţinere a noi şi importante realizări menite să schimbe din ce în ce mai mult înfăţişarea oraşului a cărei istorie se pierde în negura trecutului.”

Conferința a fost deschisă de către Gheorghe Ungureanu, secretar al Comitetului orăşenesc de partid Tîrgu Neamţ care a „făcut o amplă expunere cu referiri concrete la realizările oamenilor muncii din acest oraş.

Sub îndrumarea şi conducerea permanentă a Comitetului orăşenesc de partid — a spus vorbitorul. — organizaţiile de bază din întreprinderi şi unităţi economice, comitetele de direcţie, s-au preocupat permanent pentru ca în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului să obţină rezultate importante în realizarea şi depăşirea planului de producţie, creşterea productivităţii muncii îmbunătăţirea calităţii produselor, reducerea cheltuielilor materiale de producţie şi creşterea eficienţei economice.”

Acesta a arătat că în perioada 1966-1968, „producţia globală industrială a oraşului a crescut cu aproape 39 milioane lei, productivitatea muncii a cunoscut un ritm de creştere anual de 5 la sută, numărul de salariaţi ocupaţi în activitatea, economică a sporit de la 3.645 în 1966 la peste 4.500 salariaţi în 1969, iar volumul desfacerii mărfurilor prin unităţile cooperaţiei de consum a crescut cu peste 6 milioane lei. Faţă de 1966, în prezent producţia la principalele produse a crescut cu peste 390 mii bucăţi cărămizi, se produc anual 2.000 metri pătraţi ţesături bumbac, 9.600 metri pătraţi ţesături lînă, 4.200 bucăţi încălţăminte, 1.020 garnituri de mobilă şi alte produse.”

Tot în această perioadă a apărut o nouă unitate industrială, Cooperativa Arta Decorativă, cu o „producţie marfă de peste 5,3 milioane lei, ‘în care lucrează peste 340 salariaţi, s-au înfiinţat noi secţii în cadrul întreprinderii de industrie locală care au permis ca valoarea producţiei globale să fie în prezent de 44 milioane lei.”, dar și o nouă secție de semiindustrializare a legumelor și fructelor (despre care vom vorbi într-un material viitor), iar autobaza din oraș a fost declarată „în ultimii doi ani a fost declarată unitate fruntaşă pe ţară”, iar la cooperativa meșteșugăreaască Unirea au fost înființate secții noi, s-a construit o nouă Policlinică , 60 de apartamente, localul școlii generale nr. 5, dar și noua Casă a Culturii.

Nu putea lipsi din darea de seamă a secretarului PCR din oraș nici contribuția voluntară a locuitorilor prin munca patriotică la „amenajări şi extinderi de zone şi spaţii verzi, plantări de arbori şi arbuşti ornamentali, în valoare totală de 2.900.000 în 1968 ,iar în prima jumătate a acestui an, valoarea totală a acţiunilor patriotice se ridică la peste 2 milioane lei.”

În discursul său, Gheorghe Ungureanu, a scos în evidență și aspectele pe care ar trebui insistat pe viitor și anume „îndrumarea organizaţiilor de bază, a comitetelor de direcţie şi de sindicat, pentru a lua cele mai importante măsuri în vederea creării condiţiilor optime necesare desfăşurării procesului de producţie în anul viitor, îmbunătăţirii aprovizionării tehnicomateriale, organizării ştiinţifice a producţiei şi a muncii, folosirii la maximum a tuturor capacităţilor de producţie, utilizării integrale a timpului de lucru, valorificării tuturor rezervelor interne şi creşterii rentabilităţii, în aşa fel încît întreprinderile din acest oraş să obţină rezultate bune în toate sectoarele, la nivelul cerinţelor actuale, iar industria locală să-şi dezvolte activitatea de producţie în aşa fel încît, prin valorificarea mai bună a resurselor de materii prime şi materiale, să contribuie, totodată, la folosirea raţională a forţei de muncă şi a capacităţilor de producţie cu un randament maxim.”

Ceilalți vorbitori s-au referit cu „deosebit realism, simţ politic şi responsabilitate comunistă la problemele privind contribuţia organizaţiilor de partid, a unităţilor economice şi instituţiilor din care fac parte la înflorirea vieţii oraşului Tirgu Neamţ şi au făcut preţioase recomandări pentru înlăturarea unor deficienţe în realizarea şi depăşirea sarcinilor de plan. Evidenţiind faptul că planul producţiei globale la T. I. L. „Ozana” pe primul semestru a fost realizat în proporţie de 105 la sută, tovarăşul Dumitru Vîlcu, directorul întreprinderii, a exprimat hotărîrea tuturor lucrătorilor de la T.I. L. „Ozana” de a depune eforturi sporite pentru realizarea ritmică a producţiei şi livrărilor, funcţionarea şi folosirea integrală a capacităţii mijloacelor de producţie, lichidarea unor manifestări de indisciplină.”

Un bilanț a făcut și Ion Covrig, directorul I.G.O. Tîrgu Neamţ, care a subliniat realizări privind întreținerea fondului locativ și gospodăririi orașului, iar Ioan Dobre, directorul şcolii profesionale de mecanici agricoli din localitate a vorbit despre necesitatea alimentării cu apă potabilă a orașului și a canalizării orașului.

Ioan Fornea, vicepreşedintele cooperativei meşteşugăreşti „Unirea”  a prezentat unele dintre realizările deosebite și anume „creşterea numărului de salariaţi şi diversificarea producţiei, dezvoltarea bazei tehnico- materiale, depăşirea sarcinilor de plan pe primul semestru la producţia marfă ca şi la producţia marfă vîndută şi încasată, creşterea productivităţii muncii şi reducerea preţului de cost ”, arătând ca principală sarcină de viitor, „lichidarea unor deficienţe la secţia de mecanică, rame, reparaţii ceasuri şi secţia cismărie, rămase serios în urmă în îndeplinirea sarcinilor de plan.”

Tot despre realizări a vorbit și Victor Varvara, preşedintele cooperativei meşteşugăreşti „Arta decorativă”. Dar, aşa cum s-a subliniat şi în expunere, şi la această cooperativă nou înfiinţată, profilată pe produse de artă populară, sânt încă numeroase rezerve de valorificare a bogatului tezaur folcloric din zona Neamţului, de depistare şi atragere în cooperativă a noi meşteri populari cu munca la domiciliu.

Au mai luat cuvântul din partea Centrului de semiindustrializare a legumelor și fructelor, Leon Bartfel, șeful acestuia, Ioan Savin, secretarul maistru, secretar al organizaţiei de partid la Autobaza Tirgu Neamţ (producţia globală la autobază pe primul semestru a fost realizată în proporţie de 103 la sută), Constantin Angheluş, directorul liceului „Ştefan cel Mare”, Maria Axinte, preşedinta Comitetului orăşenesc de femei, Carol Istrail, şeful filialei Tîrgu Neamţ a cooperaţiei de consum („Filcoop”), Natalia Manole, şefa magazinului de produse industriale al cooperaţiei de consum, Dumitru Humă, electrician la centrul de reţele Tîrgu Neamţ, Ioan Pipirigeanu, preşedintele cooperativei agricole de producţie Tîrgu Neamţ.

Directorul spitalului, medicul Sorin Miron, a subliniat necesitatea „deplinei valorificări a băilor de la Oglinzi, recunoscute pentru importanţa curativă a apelor minerale.

S-a evidențiat grija partidului pentru „continua îmbunătăţire a aprovizionării populaţiei cu bunuri alimentare şi de larg consum”, dar s-au evidențiat și o serie de lipsuri în activitatea centrului de legume şi fructe din oraşul Tîrgu Neamţ, prezentate de către șeful centrului, Constantin Ocheanu, care a prezentat și măsurile luate  „pentru lichidarea urgentă a acestei stări de lucruri, un accent deosebit punînd, în a- celaşi timp, pe necesitatea creşterii responsabilităţii membrilor de partid, a tuturor salariaţilor care îşi desfăşoară aici activitatea.”

Conferința de bilanț a fost încheiată de către Ion Angelescu, secretar al Comitetului judeţean Neamţ al PCR care a subliniat „deosebita însemnătate a Tezelor şi proiectului de Directive pentru Congresul al X-lea, program ştiinţific străbătut de cele mai nobile idealuri ale societăţii noastre socialiste, evidențiind noile victorii ale poporului nostru în anii socialismului în toate sectoarele vieţii economice, sociale şi politice”, arătând că „şi oamenii muncii din oraşul Târgu Neamț, sub îndrumarea organelor şi organizaţiilor de partid, obţin rezultate de seamă i în perioada anilor 1966—1968 producţia globală industrială a crescut cu 39 milioane lei, productivitatea muncii a sporit cu 5 la sută, numărul salariaţilor ocupaţi în producţie a sporit cu peste 800, volumul mărfurilor desfăcute anual către populaţiei prin cooperaţia de consum este de peste 120 milioane lei, cooperaţia meşteşugărească îşi diversifică tot mai mult producţia etc.

Rezultate bune au fost obţinute şi in celelalte sectoare de activitate — învăţămînt, cultură, ocrotirea sănătăţii, gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului. In această perioadă — a spus vorbitorul — s-au întărit organizaţiile de partid prin primirea de noi membri, a crescut nivelul politic şi ideologic al comuniştilor, simţul de răspundere faţă de îndeplinirea sarcinilor ce le revin.”

Referindu-se la unele probleme acesta a subliniat faptul că „trebuie luaţe măsuri hotărite pentru realizarea ritmică â sarcinilor de plan a întreprinderilor, mai buna organizare a producţiei şi a muncii, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materii şi materiale, ridicarea calificării muncitorilor, lichidarea depăşirilor numărului mediu scriptic care afectează productivitatea în unele unităţi economice.”

Ion Angelescu a vorbit (altfel nu se putea ) și despre „necesitatea sporirii rolului Comitetului orăşenesc de partid, al organizaţiilor de partid din întreprinderi şi instituţii în realizarea tuturor obiectivelor, perfecţionarea continuă a stilului şi metodelor de muncă ale a- cestora.

Delegaţii la conferinţă au adoptat în unanimitate, într-o atmosferă deosebit de însufleţită, o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarăşului secretar general al CC al PCR, NICOLAE CEAUŞESCU, în care, în numele tuturor oamenilor muncii din oraşul Tîrgu Neamţ, se angajează să muncească în aşa fel încît să întîmpine cu noi succese în muncă Congresul al X-lea şi cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei.”

Prof. Emanuel Bălan

Sursa:  Ceahlăul nr. 430, 9 iulie, p.1-2.

1 Comentariu
  1. Alex spune

    Aloo primaria trezirea!!! Incercati sa cititi si voi acest articol sa vedeti cum se duce orasul de rapa fata de acum 50 de ani cand prospera!!!
    Acum 50 de ani in urma existau mercaje rutiere in oras conform pozei … acum….???
    Peste 4500 de angajati acum daca sunt 3000 maxim. E bine ca vin bani din strainatate …. plateste omu cinstit impozitul pe ce are , voi incasati salariile, viata e dulce pt voi caldurica, caldurica. Vin alegerile 2 mici o bere inaca un mandat de facut burtica. Cand incepeti si voi cei din consiliu local primar, viceprimar sa faceti ceva pt comunitate???

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate